โปรแกรมการตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก

Impressions: 
145542
Reach: 
58912
Results: 
7
Result Rate: 
0.00%
Cost per Results: 
2857.14
Reporting Starts: 
Friday, November 9, 2018
Ad Objective: 
Lead Gen
Post Reactions: 
387
Post Comments: 
23
Page Likes: 
92
Amount Spent (THB): 
20000.00
Hospital: 
PTS
Campaign: 
2018 Q3